నమ్మకమైనది

ఆకు వదిలి

500 +
పాఠశాలలు

ఆకు కుడి
ఆకు వదిలి

20
దేశాలు

ఆకు కుడి
ఆకు వదిలి

3
ఖండాలు

ఆకు కుడి

పెరుగుతున్న Skooly నెట్వర్క్లో చేరండి

మా 21 వ శతాబ్దానికి చెందిన విద్యావేత్తలు & సంస్థలు Skooly లో చూడండి

School_3

NPS International

Singapore

School_5

Little Ashford

South Africa

School_5

FCB Escola

Singapore

School_4

Grassroots

India

School_5

Hamere Noah St Mary School

United States

అవార్డులు, ప్రస్తావనలు మరియు ఈవెంట్స్
అవార్డు-1
అవార్డు-2
అవార్డు-3
అవార్డు-4
అవార్డు-5

ప్రారంభించడం సులభం!